รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงกับ กทม.