กรุงเทพมหานคร

 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กทม. 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 2141 - 69
  The Bangkok City Hall 173 Dinso Road, Phra Nakhon District, Bangkok. Post code. 10200
  Telephone Number 0 2221 2141 - 69
 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กทม. 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0301 , 0 2246 0304
  The Bangkok City Hall 2 (Din Daeng) Mitrmitri Road, Din Dang District, Bangkok. Post code BKK. 10400
  Telephone Number 0 2246 0301, 0 2246 0304

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
Pol.Gen. Aswin Kwanmuang (Governor of Bangkok)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2225 7012
 • หมายเลขภายใน : 1001, 1002

นายจักรพันธุ์ ผิวงาน (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
Mr.Chakkapan Phewngam (Deputy Governor of Bangkok)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 2966
 • หมายเลขภายใน : 1010-1

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
Mr.Thaweesak Lertprapan (Deputy Governor of Bangkok)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3052
 • หมายเลขภายใน : 1007

นายสกลธี ภัททิยกุล (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3051
 • หมายเลขภายใน : 1020

นายเกรียงยศ สุดลาภา (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 2985
 • หมายเลขภายใน : 1017

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ (เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
Mr.Kriengpol Padhanarath (Chief of Staff to Governor of Bangkok)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2226 1338
 • หมายเลขภายใน : 1022

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mrs.Silapasuai Rawisaengsun (Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3019
 • หมายเลขภายใน : 1035 - 6

นาววันทนี วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mrs.Wantanee Wattana (Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2226 4871
 • หมายเลขภายใน : 1050 - 1,1698

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mr.Sompark Sukanan (Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3012
 • หมายเลขภายใน : 1044

นายพิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mr.Pijiya Nagavajra (Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2222 7170
 • หมายเลขภายใน : 1048 - 9

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mrs.Wiparat Chaiyanukij (Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 2968
 • หมายเลขภายใน : 1040 - 1, 1475

นายขจิต ชัชวานิชย์ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mr.Khachit Chatchawanit (Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2223 5719
 • หมายเลขภายใน : 1046 - 7

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
Mr.Sompong Veangkaew(Deputy Permanent Secretary for BMA)

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3058
 • หมายเลขภายใน : 1039, 1798

ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)

  นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์0 2224 65361056
  นายรักษา สุทิน0 2225 53341052
  นางมาลี ภิรมย์จิตต์0 2226 14261055
  นายไตรภพ ขันตยาภรณ์0 2223 57151053
  นายบรรลือ สุกใส0 2226 14261057
  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล0 2224 50891054

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (The Bangkok Governor Secretariat)
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3008, 0 2226 2019, 0 2224 2944, 0 2224 7349, 0 2224 3053
 • หมายเลขภายใน : 1060

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission)
นายกอบชััย พงษ์เสริม

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2224 3005
 • หมายเลขภายใน : 1150

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (BMA Council Secretariat)
นายประจิม เปี่ยมเต็ม

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2222 5349, 0 2225 1416, 0 2225 7094
 • หมายเลขภายใน : 1120 ,1121, 1122 ,1123

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

  นายซีรอซันคาร ปาทานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0 2224 30071500
  นายพีระพงศ์ ศิริเกษมรองสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0 2225 79481501
  นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์รองสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0 2224 98961502
  ว่าทีร้อยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐรองสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0 2224 30691503
  เว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลhttp://www.bangkok.go.th/sed/

สำนักการคลัง

  นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ผู้อำนวยการสำนักการคลัง0 2225 77711600
  นายธรรมรัตน์ มุกมีค่ารองผู้อำนวยการสำนักการคลัง0 2225 66071602
  นางรสธารินทร์ อุ่นอน้ันต์รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง0 2224 29841601
  เว็บไซต์สำนักการคลังhttp://www.bangkok.go.th/finance/

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  นางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เิลิศผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0 2224 29501700
  นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0 2224 69921716
  นางสาวอำภา นรนาถตระกูลรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0 2224 69911715
  เว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครhttp://office.bangkok.go.th/budd/main/

สำนักการโยธา

  นายศักดิ์ชัย บุญมาผู้อำนวยการสำนักการโยธา0 2246 02622000 - 2
  นายบรรจง เหลืองรัตนมาศรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา0 2246 02642008 - 9
  นายไทวุฒิ ขันแก้วรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา0 2248 77342006 - 7
  นายไทภัทร ธนสมบัติกุลรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา0 2246 030120011 - 3
  นายจิระเดช กรุณกฤตกุลงรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา0 2248 77342014 - 5
  เว็บไซต์สำนักการโยธาhttp://www.bangkok.go.th/yota/

สำนักการระบายน้ำ

  นายณรงค์ เรืองศรีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ0 2246 03072200 - 3
  นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ0 2246 03092206
  นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ0 2246 03082211
  นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ0 2247 22002208 - 2213
  เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำhttp://dds.bangkok.go.th/

สำนักพัฒนาสังคม

  นายเฉลิมพล โชตินุชิตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม0 2248 60793935 - 6
  นางจิตรลดา ถนอมศัีกดิ์รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม0 2248 61373938 - 9
  นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม0 2248 61093941
  เว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคมhttp://www.bangkok.go.th/social

สำนักสิ่งแวดล้อม

  - ว่าง -ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม0 2247 18122405 - 6
  นายชาตรี วัฒนเขจรรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม0 2246 03342404
  นางสาวพนิตนาฎ ธนาอภินันท์รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม0 2246 03352401 - 2
  เว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อมhttp://www.bangkok.go.th/environment/

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

  นางวัลยา วัฒนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว0 2246 06802501 - 2
  นายโฆษิต อักษรชาติรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว0 2640 65732503 - 5
  นางกนกรัตน์ พันธ์นรารองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว0 2246 02812507 - 8
  เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวhttp://www.bangkok.go.th/cstd

สำนักอนามัย

  นายชวินทร์ ศิรินาคผู้อำนวยการสำนักอนามัย0 2245 3933
  0 2245 3845
  2700 - 1
  นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย0 2245 85142702
  นายสุนทร สุนทรชาติรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย0 2245 84352704
  นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกตรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย0 2245 38452703
  เว็บไซต์สำนักอนามัยhttp://www.bangkok.go.th/health/

สำนักการศึกษา

  นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา0 2437 66303400 - 1
  นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตรรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา0 2437 69133402 - 3
  นายเกรียงไกร จงเจริญรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา0 2487 20723404 - 5
  นายธนิต กิตติพัธโนทัียรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา0 2437 20133406 - 7
  เว็บไซต์สำนักการศึกษาhttp://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/

สำนักเทศกิจ

  นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2466 41873302 - 3
  นายศุภกฤต บุญขันธ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2466 90303309
  นายประชา พัฒนรัฐรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2465 62663306 - 7
  เว็บไซต์สำนักเทศกิจhttp://www.bangkok.go.th/citylaw

สำนักการจราจรและขนส่ง

  นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง0 2354 12003100 - 1
  นายสมชาย เดชากรณ์รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง0 2354 12023104 - 5
  นายสุราษฎร์ เจริยชัยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง0 2354 12013102 - 3
  เว็บไซต์สำนักการจราจรและขนส่งhttp://www.bangkok.go.th/traffic/

สำนักผังเมือง

  - ว่าง -ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง0 2354 12503000
  นายแสนยากร อุ่นมีศรีรองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง0 2354 12523002
  นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูลรองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง0 2354 12543003
  เว็บไซต์สำนักผังเมืองhttp://cpd.bangkok.go.th/default.asp

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวาผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0 2354 68413801
  พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้วรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0 2354 6878121 , 122
  นายประยูร ครองยศรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0 2354 6844
  เว็บไซต์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยhttp://www.bangkokfire.com/en/

สำนักการแพทย์

  นายชาลี วชิรศรีสุนทราผู้อำนวยการสำนักการแพทย์0 2222 49593200 , 3201
  นายสมชาย จึงมีโชครองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์0 2222 78433207
  นายสุขสันต์ กิตติศุภกรรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์0 2224 75023205
  นางสาวสุภาพร กรลักษณ์รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์0 2220 75227522 , 3204
  เว็บไซต์สำนักการแพทย์http://www.msd.bangkok.go.th/home.html

สำนักงานเขต

  คลองสาน0-2437-2331
  0-2437-5279
  0-2437-2309
  0-2437-2342
  คลองสามวา0-2548-0317
  0-2548-0336-7
  คลองเตย0-2240-2490
  0-2249-0756
  0-2240-2121
  0-2249-0071
  คันนายาว 0-2379-9961
  0-2379-9962
  0-2379-9963
  จตุจักร0-2513-9944
  0-2513-3444
  จอมทอง0-2427-2397
  0-2427-1240
  0-2417-2738
  ดอนเมือง0-2565-9424-33
  0-2565-9400-1
  ดินแดง 0-2246-5379
  0-2247-2413
  0-2247-5448
  ดุสิต0-2241-4993
  0-2243-5311-5
  ตลิ่งชัน0-2424-2515
  0-2424-1742
  ทวีวัฒนา0-2441-4731
  0-2441-4973
  ทุ่งครุ0-2464-4381
  0-2464-1688
  0-2464-1689
  ธนบุรี0-2465-5590
  0-2465-0025
  0-2465-2089
  บางกะปิ0-2378-1607
  0-2375-5574
  บางกอกน้อย0-2424-1681
  0-2424-0056
  บางกอกใหญ่0-2457-6811
  0-2457-0069
  บางขุนเทียน0-2415-1691
  0-2415-2458
  0-2415-2426
  บางเขน0-2521-3972
  0-2972-09961
  0-2552-7826
  บางคอแหลม0-2292-0629
  0-2291-0280
  0-2291-3800
  บางซื่อ0-2586-9977
  0-2586-9979
  บางนา0-2397-3703
  0-2397-3696-7
  0-2397-3699
  บางบอน0-2450-3275
  0-2450-3289
  0-2450-3201-10
  บางพลัด0-2433-4295
  0-2424-3777
  บางรัก0-2236-1399
  0-2236-1395
  บางแค0-2454-5686
  0-2867-1635
  0-2867-1637
  0-2867-1639
  บึงกุ่ม0-2364-7420
  0-2364-7000
  0-2364-7417-8
  0-2364-7422-3
  0-2364-7456-7
  0-2364-6888-9
  ปทุมวัน0-2215-3820
  0-2214-3004
  0-2215-9167
  ประเวศ0-2328-7109
  0-2328-7149
  0-2328-7150
  0-2328-7110-1
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย0-2281-2853
  0-2282-4902
  0-2281-3001
  พญาไท0-2279-4146
  0-2619-6061-5
  พระนคร0-2628-9060
  0-2628-9064
  0-2628-9068
  0-2281-8125
  0-2281-5370
  พระโขนง0-2311-4287
  0-2311-3099
  0-2311-1107
  ภาษีเจริญ0-2413-1405
  0-2413-0565
  มีนบุรี0-2540-7157
  0-2540-7489
  ยานนาวา0-2294-4433
  0-2681-5482
  0-2294-2930
  ราชเทวี0-2354-4218
  0-2354-4200-1
  0-2354-4204-5
  0-2354-4210-2
  ราษฎร์บูรณะ0-2428-3506
  0-2428-4884
  0-2428-4747
  ลาดกระบัง0-2326-9014
  ลาดพร้าว0-2539-7777
  0-2538-6349
  0-2530-6641
  วังทองหลาง0-2934-9005-6
  วัฒนา0-2381-3108
  0-2381-8930
  สะพานสูง0-2372-0613
  0-2737-0989
  สาทร0-2212-8112
  0-2211-9333
  0-2211-2981
  0-2211-8519
  สายไหม0-2533-3805
  0-2533-3011
  สัมพันธ์วงศ์0-2234-9688
  0-2331-1224-8
  สวนหลวง0-2321-7925
  0-2322-6688
  0-2322-7293
  0-2322-8128
  หนองจอก0-2543-1144
  หนองแขม0-2421-0937
  0-2421-1411
  0-2444-2442
  0-2421-0939
  0-2421-1227
  หลักสี่0-2576-1387
  0-2576-1392
  ห้วยขวาง0-2275-7227
  0-2277-1981
  0-2277-9100-3
  0-2277-4431-2
  0-2277-2672