ค้นหาใบสมัครฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น

เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 35 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 35 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโสหรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น มาก่อน
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS - Excel MS - Word หรือ MS - Access เป็นต้น

เนื้อหาสาระโดยย่อ

กรุงเทพมหานครเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและพัฒนาการบริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลักสูตรนี้จะบรรยายถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของชั้นข้อมูล ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การนำ GIS ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ และภารกิจของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Quantum GIS (QGIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source) การฝึกปฏิบัติจะเน้นวิธีการออกแบบชั้นข้อมูล แนะนำแหล่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ และการจัดการกับชั้นข้อมูลเพื่อจำแนกข้อมูลสำหรับจัดรูปแบบเพื่อนำเสนอได้

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

1. ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับ GIS ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
2. ชนิดและความแตกต่างระหว่างชั้นข้อมูล
3. สามารถใช้เครื่องมือสำหรับจัดการชั้นข้อมูลได้
4. สามารถสร้างชั้นข้อมูลแต่ละชนิดได้
5. สามารถจัดรูปแบบการแสดงผลเพื่อจำแนกข้อมูลที่ต้องการ
6. สามารถสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
7. สามารถนำเข้าชั้นข้อมูลอื่นๆ ที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้
8. สามารถออกแบบ / จัดทำภาพแผนที่ (Map Layout) เพื่อใช้สำหรับนำเสนอหรือเผยแพร่ได้

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด จึงจะได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ต้องจัดส่งเอกสารแสดงแนวคิด/ความต้องการ/ผลงานการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

ลงทะเบียน

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)

เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น หรือมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เนื้อหาสาระโดยย่อ

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยแนะนำวิธีการเข้ามาใช้ทรัพยากรส่วนกลางที่ระบบ BMA GIS ONLINE เพื่อนำไปสร้าง ออกแบบงานด้าน GIS สำหรับการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย สาธิตการใช้งาน และการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1. แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
2. องค์ประกอบและการใช้งานระบบ BMA GIS ONLINE
3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานคร
4. เรียนรู้การใช้คำสั่งและเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานบนโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
5. การพัฒนาระบบผ่าน Web Application ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนที่ และข้อมูลประกอบได้รวมถึงข้อมูลรูปภาพ วีดีโอ หรือเอกสาร

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด จึงจะได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ต้องจัดส่งเอกสารแสดงแนวคิด/ความต้องการ/ผลงานการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

ลงทะเบียน

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น หรือมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ความเข้าใจมีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เนื้อหาสาระโดยย่อ

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร นำเสนอแนวคิดการนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่ตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) การฝึกอบรมเป็นการบรรยาย สาธิตการใช้งาน และการฝึกภาคปฏิบัติเน้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในงานเฉพาะด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาสู่การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการวางแผน การบริหารงานของผู้บริหาร รวมถึงเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสร้างแบบจำลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีการลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
3. Application และการนำไปประยุกต์ใช้
4. รูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้างชั้นข้อมูล / ฐานข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
5. การใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
6. กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่งานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด จึงจะได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ต้องจัดส่งเอกสารแสดงแนวคิด/ความต้องการ/ผลงานการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

ลงทะเบียน

กรณีมีความประสงค์ต้องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฯ ติดต่อได้ที่ นางจันทนา พัฒนวัชรกุล และนางอุบลวรรณ จักรชัยเจริญ
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทรศัพท์ 0 2224 2961 หรือโทร 1526 โทรสาร 0 2621 2527 , 0 2224 9895