โครงการสัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบ้ัติงานตามภารกิจหลัก