โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ